آرمیدگی

آرمیدگی پیش‌رونده عضلانی

آرمیدگی پیش رونده عضلانی به انگلیسی: (Progressive muscle relaxation) (PMR) روشی غیر دارویی برای آرمیدگی عمیق عضلانی است که بر مبنای این فرض بنا شده که تنش عضلانی پاسخ روان شناختی بدن به اضطراب و افکار پریشان کننده روان است  در نتیجه آرمیدگی عضلانی اضطراب را مسدود می کند و روان فرد را بهبود می‌بخشد. …