بهزیستی روان شناختی

بهزیستی روان شناختی

از زمان‌های بسيار دور، هميشه اين سئوال مطرح بوده که چه چيزی باعث خوشبختی و بهزيستی می‌شود! هر يک از پژوهش‌گرانی که در اين حيطه    به  کار پرداخته‌اند، عوامل و ابعاد خاصی، معرفی کرده‌اند که هر فردی که واجد اين خصوصيات و ابعاد باشد، دارای نسبتی از بهزيستی روانی است. در اين بخش سعی می …