دوانلو

روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت چیست ؟

برخلاف بیشتر روشهای رایج روان کاوی که درازمدت بوده و سازمان نیافته هستند ؛این شیوه روان درمانی که توسط دکتر حبیب دوانلو ، طراحی شده روشی کوتاه مدت، سازمان یافته و بسیار اثر بخش است . هدف این روش که توسط بسیاری از روان درمانگران و روان پزشکان بکار می رود؛ دسترسی به احساسات ناهشیار …