بایگانی برچسب: اخلاق

روانشناسی اخلاق چیست؟!

روانشناسی اخلاق، حوزه‌ای میان رشته‌ای است که مرتبط با منابع تجربی علوم انسانی از یک سو و منابع مفهومی اخلاق فلسفی از سوی دیگر است. متفکران و اندیشمندان حوزه‌های فلسفه و روان‌شناسی از رهگذر مطالعات میان رشته‌ای به بررسی این حوزه معرفتی پرداخته و این حوزه را به مثابه حوزه‌ای که مرتبط با سایرعلوم است …