بایگانی برچسب: روانشناسی

روان شناسی چیست؟

تعریف روان شناسی از ۸۰ سال پيش روان‌شناسي را مطالعه روح و روان و روان‌شناس را فردي مي‌دانستند كه رويداد‌هاي دروني،‌ ذهني و مغزي را مثل تصورات، خاطرات،‌ افكار و احساسات مطالعه مي‌كند.روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف …

روانشناسی اخلاق چیست؟!

روانشناسی اخلاق، حوزه‌ای میان رشته‌ای است که مرتبط با منابع تجربی علوم انسانی از یک سو و منابع مفهومی اخلاق فلسفی از سوی دیگر است. متفکران و اندیشمندان حوزه‌های فلسفه و روان‌شناسی از رهگذر مطالعات میان رشته‌ای به بررسی این حوزه معرفتی پرداخته و این حوزه را به مثابه حوزه‌ای که مرتبط با سایرعلوم است …